• wszystkie
 • samozatrudnienie
 • umowa o dzieło
 • umowa o pracę
 • umowa zlecenie
 • wszystkie
 • kontrakt
 • niepełny etat
 • pełny etat
 • praca dodatkowa
 • praca tymczasowa
 • staż / praktyka
 • brak
 • orzeczenie o niepełnosprawności
REGULAMIN REGIONALNEGO PORTALU LOKALNYCH OFERT PRACY Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO BIALYSTOK.GEOPRACA.pl

Regulamin świadczenia usług w serwisie GEOPRACA.pl

 

I. Definicje


1. Usługodawca – firma NETNEX Rąpca&Cop spółka jawna z siedzibą w 05-270 Markach, ul. Kościuszki 43 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000841669, NIP PL12517054319 e-mail: biuro@GEOPRACA.pl


2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę w oparciu o Regulamin


3. Serwis – serwis internetowy, umieszczony pod adresem internetowym https://GEOPRACA.pl/,


4. Usługobiorca – Użytkownik, Zalogowany Użytkownik oraz Przedsiębiorca


5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą która nie ma Konta w Serwisie. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego przeglądania Ofert oraz Ocen Pracodawców. Użytkownik nie ma możliwości zamieszczania Ofert. Użytkownik ma możliwość oceny pracodawców oraz dodawania pracodawców do bazy pracodawców.


6. Zalogowany Użytkownik – osoba fizyczna (Konsument oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto podstawowe w Serwisie. Zalogowany Użytkownik ma możliwość zarówno przeglądania, jak i publikowania Ofert. Usługa publikowania Ofert jest odpłatna. Zalogowany Użytkownik ma możliwość bezpłatnego przeglądania Ocen Pracodawców, oceniania ich oraz dodawania pracodawców do bazy pracodawców.


7. Przedsiębiorca – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która założyła Konto dla agencji pośrednictwa pracy w Serwisie. Przedsiębiorca ma możliwość przeglądania, jak i odpłatnego publikowania Ofert. Przedsiębiorca ma możliwość bezpłatnego przeglądania Ocen Pracodawców, oceniania ich oraz dodawania pracodawców do bazy pracodawców.


8. Konsument - osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego.


9. Oferta – czasowo udostępnione Zalogowanemu Użytkownikowi/Przedsiębiorcy miejsce na stronie internetowej, umożliwiające sporządzenie przez niego informacji o możliwości podjęcia pracy. Oferty pracy muszą być przeznaczone wyłącznie dla pracowników bez wykształcenia (przyuczonych do zawodu) oraz z wykształceniem zawodowym lub technicznym. Oferta może być opublikowana w postaci Oferty Podstawowej lub Pakietu Ofert


10. Oceny Pracodawców – podstrony serwisu na których Usługobiorcy mają możliwość bezpłatnego przeglądania Ocen Pracodawców, oceniania pracodawców oraz dodawania pracodawców do bazy.


11. Konto podstawowe – założone przez Zalogowanego Użytkownika konto w Serwisie


12. Konto dla agencji pośrednictwa pracy – konto w Serwisie założone i przeznaczone wyłącznie dla Przedsiębiorców


13. Cennik usług – wykaz opłat ustalany przez Usługodawcę za umieszczanie Ofert uiszczanych przez Zalogowanych Użytkowników oraz Przedsiębiorców, wynikających z umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Zalogowanym Użytkownikiem/Przedsiębiorcą. Ceny poszczególnych usług prezentowane są Zalogowanym Użytkownikom/Przedsiębiorcom podczas procesu dodawania Oferty. Podane ceny są cenami brutto (wliczony podatek VAT).


14. Pliki cookies – niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer Usługodawcy i zapisywana na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w pliku „cookies” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera lub mogą być one odczytane przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu


15. Powiadamiacz – bezpłatna usługa świadczona Użytkownikowi polegająca na zgodzie na automatyczne przesyłanie przez serwis Ofert spełniających określone przez Użytkownika kryteria na podany przez Użytkownika adres mail.


16. Regulamin – niniejszy regulamin.

 


II. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, zasady korzystania z tych usług, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy oraz zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.


2. Kontakt z Usługodawcą dostępny jest pod adresem e-mail: biuro@GEOPRACA.pl oraz dzięki formularzowi kontaktowemu umieszczonemu w Serwisie.


3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminem.


4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.


5. Usługobiorca każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu powinien zapoznać się z Regulaminem i jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.


6. Rejestracja, logowanie i korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.

 


III. Ogólne zasady świadczenia Usług na rzecz Przedsiębiorców i Zalogowanych Użytkowników


1. W Ofertach nie jest dopuszczalne zamieszczanie innych zdjęć niż logotyp Przedsiębiorcy/Zalogowanego Użytkownika, treści reklamowych niezwiązanych z Ofertą, linków do innych stron internetowych oraz innych treści, których celem byłaby promocja zamieszczającego Ofertę lub podmiotu trzeciego.


2. Nie jest dopuszczalne publikowanie Ofert pracy innych niż Oferty przeznaczone dla pracowników fizycznych zgodnych z ich wykształceniem i mieszczących się w podanych na stronach Serwisu kategoriach. Wszelkie inne Oferty, w tym związane z pracą chałupniczą, pracą na odległość, Multi Level Marketingiem, sprzedażą bezpośrednią, grami, piramidami finansowymi, sprzedażą internetową, usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi nie będą publikowane przez Usługobiorcę (mimo opłacenia usługi) a w przypadku, gdy zostaną opublikowane omyłkowo lub automatycznie (nie zostaną wyfiltrowane) będą przez Usługodawcę usuwane bez możliwości zwrotu wpłaty wniesionej przez Usługobiorcę.


3. Publikując Ofertę Przedsiębiorca/Zalogowany Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczania Ofert.


4. Usługodawca oferuje opcje Promowania Ofert. Promowanie Ofert polega na umieszczeniu Oferty w sekcji Promowane oferty. Za usługę Promowania Usługodawca pobiera opłatę zgodnie z ceną usługi prezentowanej Przedsiębiorcy/Zalogowanemu Użytkownikowi podczas dodawania Oferty lub podczas procesu Promowania już opublikowanej Oferty.


5. Usługodawca oferuje opcje Wyróżniania Ofert. Wyróżnianie Ofert polega na graficznym wyróżnieniu Oferty na liście wyników wyszukiwania. Za usługę Wyróżniania Usługodawca pobiera opłatę zgodnie z ceną usługi prezentowanej Przedsiębiorcy/Zalogowanemu Użytkownikowi podczas dodawania Oferty lub podczas procesu Wyróżniania już opublikowanej Oferty.


6. Usługodawca oferuje opcje Podbicia Ofert. Podbicie Ofert polega na umieszczeniu Oferty na górze listy wyników wyszukiwania. Każda inna Oferta dodana do Serwisu lub Podbita przez innego Przedsiębiorcę/Zalogowanego Użytkownika powoduje przesunięcie w dół wyników wyszukiwania (obniżenie) Podbitej Oferty. Za usługę Podbicia Usługodawca pobiera opłatę zgodnie z ceną usługi prezentowanej Przedsiębiorcy/Zalogowanemu Użytkownikowi podczas procesu Podbijania już opublikowanej Oferty.


7. Serwis w ramach organizowanych akcji promocyjnych może oferować inne usługi lub usługi w innej cenie niż wskazane w niniejszym Regulaminie, co nie stanowi zmiany Regulaminu.


8. W okresie publikacji Oferty Przedsiębiorca/Zalogowany Użytkownik może modyfikować treść Ofert, usunąć Ofertę lub Promować, Wyróżnić lub Podbić Ofertę. W tym celu powinien zalogować się na swoje Konto i dokonać ww. zmian. Przedłużenia czasu publikacji Oferty w Serwisie Zalogowany Użytkownik/Przedsiębiorca może dokonać samodzielne w okresie publikacji Oferty według powyższych informacji.


9. Publikacja Oferty w Serwisie następuje nie później niż 1 dzień roboczy od otrzymania zapłaty za Usługę.


10. Zarówno przedłużenie czasu publikacji Oferty, jak i uruchomienie opcji promowania/wyróżniania/podbicia Ofert wymaga dokonania płatności i następuje nie później niż ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania płatności przez Usługodawcę


11. Po zakończeniu publikacji Oferta przestaje być prezentowana (publikowana).

 


IV. Zasady świadczenia Usług dla Przedsiębiorców w ramach Konta dla agencji pośrednictwa pracy


IV. a. Zakładanie Konta dla agencji pośrednictwa pracy


1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie agencji pośrednictwa pracy ma możliwość publikowania Ofert jedynie po założeniu Konta w Serwisie oraz zawarciu umowy o publikację Ofert

 


2. W celu założenia Konta w Serwisie, Przedsiębiorca wypełnia formularz dostępny na stronie pod adresem (link do formularza) i aktywuje Konto poprzez link w przesłanej Przedsiębiorcy wiadomości e-mail.


3. Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, Przedsiębiorca oświadcza, że są one zgodne z prawdą.


4. W celu publikacji Ofert w Serwisie, Przedsiębiorca powinien zalogować się na swoje Konto oraz dodać Ofertę (ręcznie lub za pomocą automatycznego eksportu). Potwierdzenie zamówionej usługi, danych kontaktowych oraz akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o publikację Oferty w Serwisie.

 


IV. b. Publikacja Ofert w Serwisie przez Przedsiębiorców w ramach Konta dla agencji pośrednictwa pracy


1. Przedsiębiorca mający założone w Serwisie Konto dla agencji pośrednictwa pracy publikuje Oferty w Serwisie na mocy odrębnych umów zawartych z Usługodawcą. Do każdej z tych umów stosuje się postanowienia Regulaminu.


2. Przedsiębiorca chcąc zawrzeć umowę o publikację Oferty na kolejny okres i tym samym przedłużyć okres prezentacji Ofert, kontaktuje się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z przedstawicielem Usługodawcy.


3. Umowa o publikację Oferty w Serwisie wchodzi w życie z dniem dokonania zapłaty za Usługę.


4. W przypadku gdy Przedsiębiorca nie przedłuży okresu publikacji Ofert do dnia wygaśnięcia Umowy o publikację, Oferty stają się nieaktywna. Oferty zostaną ponownie publikowane w Serwisie po dokonaniu płatności za Usługę.


5. Przedsiębiorca zamieszcza Oferty ręcznie lub za pomocą automatycznego eksportu Ofert. Przedsiębiorcy zobowiązani są do:
- zamieszczania jedynie Ofert aktualnych oraz aktualizowania Ofert poprzez niezwłoczne usuwanie z Serwisu Ofert nieaktualnych
- w przypadku eksportu Ofert , poza ich aktualizacją, do wykorzystywania tzw. eksportu różnicowego (eksportu tylko tych Ofert, których treść uległa zmianie)


6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca wysyła Oferty przy użyciu tzw. eksportu całościowego (zawierającego Oferty o niezmienionej treści), Serwis ma prawo odmówić przyjmowania wszelkich Ofert pochodzących z eksportu, o czym niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę.

 


IV. c. Opłaty za Publikację Ofert w Serwisie przez Przedsiębiorców


1. Z tytułu zamieszczania Ofert w Serwisie, Usługodawca pobiera od Przedsiębiorcy opłaty. Wysokość opłat określa aktualny cennik usług dla agencji pośrednictwa pracy ustalany indywidualnie z każdą agencją pośrednictwa pracy. Ceny oferowanych usług uzależnione są od rodzaju Oferty, czasu emisji i mogą być ustalane indywidualnie. Ceny płatne są z góry za cały okres trwania umowy o publikację Oferty w Serwisie.


2. Kwoty wynagrodzenia Usługodawcy zawierają należną stawkę podatku od towarów i usług.


3. Z tytułu usług świadczonych w Serwisie Usługodawca wystawia faktury VAT. W przypadku braku wyraźnego sprzeciwu na wystawianie faktur w formie elektronicznej, faktury wystawiane są wyłącznie w takiej formie. Faktury przesyłane będą drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mail Przedsiębiorcy.


4. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Usługodawcy.

 


V. Publikacja Ofert oraz opłaty w Serwisie przez Zalogowanych Użytkowników w ramach Konta podstawowego


1. W celu utworzenia Konta podstawowego Użytkownik powinien zarejestrować się na stronie Serwisu i aktywować Konto poprzez link w przesłanej do Użytkownika wiadomości e-mail.


2. W celu publikacji Oferty w Serwisie Zalogowany Użytkownik wypełnia pola w formularzu dostępnym na stronie Serwisu (link do formularza) oraz wnosi opłatę.


3. Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, Zalogowany Użytkownik oświadcza, że są one zgodne z prawdą.


4. Dokonanie przez Konsumenta płatności za publikację Oferty przed upływem terminu do odstąpienia od umowy stanowi żądanie rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takim przypadku, w razie odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.


5. Umowa zlecenia publikacji Oferty w Serwisie zostaje zawarta z dniem dokonania w/w płatności.


6. Z tytułu zamieszczania Ofert w Serwisie, Usługodawca pobiera od Zalogowanego użytkownika opłaty. Wysokość opłat prezentowana jest Zalogowanemu Użytkownikowi podczas procesu dodawania Oferty, jej Podbijania, Wyróżniania lub jej Promowania. Ceny innych oferowanych usług mogą być ustalane indywidualnie. Ceny płatne są z góry za cały okres trwania umowy o publikację Oferty w Serwisie.


7. Do kwot wynagrodzenia Usługodawca dolicza należną stawkę podatku od towarów i usług


8. Z tytułu usług świadczonych w Serwisie Usługodawca wystawia faktury VAT (nie dotyczy Konsumenta). W przypadku braku wyraźnego sprzeciwu na wystawianie faktur w formie elektronicznej, faktury wystawiane są wyłącznie w takiej formie. Faktury przesyłane będą drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mail Zalogowanego użytkownika.


9. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Usługodawcy.

 


VI. Usługi dodatkowe


1. Usługodawca może świadczyć usługi dodatkowe dla Reklamodawców, Zalogowanego Użytkownika/Przedsiębiorcy oraz podmiotów trzecich. Ich zakres oraz koszty ustalane są każdorazowo indywidualnie.

 


VII. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną


1. Wymagania techniczne niezbędne do pełnej współpracy (rejestracji i korzystania) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
- Komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do sieci Internet oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka).
- Przeglądarka obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą.
- Posiadanie indywidualnego, czynnego konta poczty elektronicznej e-mail.


2. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim koncie Usługobiorcy.


3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.


4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
b. wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
c. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.


5. W Ofertach Zalogowanemu Użytkownikowi/Przedsiębiorcy nie wolno publikować treści:
a. niezgodnych z prawem, bądź promujących lub oferujących instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem,
b. naruszających dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu,
c. naruszających chronione prawem majątkowe lub osobiste prawa autorskie osób trzecich,
d. noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących wizerunkowi Serwisu, nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd


6. W przypadku powzięcia przez Usługobiorcę lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa, Usługobiorca lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem biuro@GEOPRACA.pl


7. W treści zgłoszenia, o którym mowa powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać treści, których dane zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.


8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Zalogowanych Użytkowników/Przedsiębiorców Ofert. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji treści Ofert podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego zgłoszenia naruszenia.


9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. usunięcia zamieszczonej Oferty, jeżeli zawiera ona treści niezgodne z prawem, promujące lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem, naruszające dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu,
b. naruszające chronione prawem majątkowe lub osobiste prawa autorskie osób trzecich, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzące wizerunkowi Serwisu lub nieprawdziwe czy wprowadzające w błąd
c. natychmiastowego rozwiązania umowy i usunięcia Konta Zalogowanego Użytkownika/Przedsiębiorcy, który narusza Regulamin Serwisu.


10. W przypadku skorzystania przez Usługodawcę z uprawnienia określonego w ustępie powyższym, Zalogowanemu Użytkownikowi/Przedsiębiorcy nie przysługuje zwrot ceny za niewykorzystany okres prezentacji Oferty.


11. Usługobiorca, która został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 


VIII. Zawarcie i rozwiązanie umowy


1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika w chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu.


2. Umowa o świadczenie Usług w postaci założenia Konta w Serwisie zostaje zawarta:
a. przez Przedsiębiorcę – z chwilą opisaną w rdz. IV a ust. 2
b. przez Zalogowanego Użytkownika – z chwilą opisaną w rdz. V ust.1


3. Umowa o świadczenie Usług w postaci publikacji Oferty zostaje zawarta:
a. przez Przedsiębiorcę - z chwilą opisaną w rdz. IV a ust. 3 (publikacja Oferty po raz pierwszy) bądź w rdz. IV b ust. 2 (przedłużenie i publikacja kolejnych Ofert)
b. przez Zalogowanego Użytkownika - z chwilą opisaną w rdz.V ust.5


4. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.


5. Umowa dotycząca założenia Konta podstawowego lub Konta dla agencji pośrednictwa pracy zostaje zawarta na czas nieokreślony.


6. Poszczególne umowy o świadczenie Usługi publikacji Ofert w Serwisie są zawierane na czas określony. Usługi reklamowe w postaci wyświetleń banerów reklamowych lub innych reklam graficznych są zawierane na czas określony lub ustaloną ilość wyświetleń.


7. W przypadku wypowiedzenia umowy o publikację Ofert w Serwisie dla Konta podstawowego lub Konta dla agencji pośrednictwa pracy obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od pierwszego dnia kolejnego, pełnego, 30 dniowego okresu rozliczeniowego od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie umowy przez Zalogowanego Użytkownika/Przedsiębiorcę może nastąpić poprzez wysłanie listu poleconego na adres: NETNEX Rąpca&Cop spółka jawna, 05-270 Marki, ul. Kościuszki 43 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@GEOPRACA.pl. Na prośbę Zalogowanego Użytkownika/Przedsiębiorcy, Usługodawca niezwłocznie usunie zamieszczone przez niego Oferty z Serwisu.


8. Przepis powyższego ustępu nie narusza uprawnienia Usługodawcy do natychmiastowego rozwiązania umowy i usunięcia Konta Zalogowanego Użytkownika/Przedsiębiorcy z przyczyn wskazanych w rdz. VII ust. 5. W takim przypadku Zalogowanemu użytkownikowi/Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu pozostałych kwot nie wykorzystanych na publikację ofert.


9. W przypadkach gdy Zalogowany Użytkownik, który korzysta z Usługi odpłatnego publikowania Ofert ma status Konsumenta, przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od jej zawarcia.


10. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni od jej zawarcia.


11. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie na piśmie przesłanym pocztą bądź za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@GEOPRACA.pl. Konsument może (nie jest to obowiązkowe) skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (link: formularz odstąpienia od umowy)


12. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o prezentację Oferty po rozpoczęciu wykonywania Usługi, które na wyraźne żądanie Konsumenta nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

 


IX. Odpowiedzialność


1. Zalogowany Użytkownik/Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści, które zamieszcza w Serwisie, w tym za prawdziwość i rzetelność danych zawartych w Ofercie.


2. Zalogowany Użytkownik/Przedsiębiorca oświadcza, iż:
a. Przysługują mu majątkowe prawa autorskie do zamieszczanych treści, w tym w szczególności ze zdjęć/logotypów bądź też przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja), obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w sieci Internet
b. Umieszczając w Serwisie dane osobowe osób trzecich (w tym ich imię, nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), posiada wymagane prawem zezwolenie lub zgodę tych osób.
c. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, wszelkie czynności w ramach Serwisu dokonują osoby umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.


3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorców spowodowane korzystaniem z Serwisu,
b. wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
c. szkody poniesione przez Usługobiorców a spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu, wejściem w posiadanie haseł Usługobiorców przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami.


4. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści w innych serwisach i na FanPagu Serwisu na Facebooku, w tym także w celach reklamowych.


5. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym karnej, cywilnej i administracyjnej, za skutki sprzecznego z Regulaminem sposobu korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za:
a. treść zamieszczanych Ofert oraz treści zawarte w odnośnikach do innych stron internetowych,
b. brak zainteresowania przedmiotem Oferty,
c. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, pocztowych, banków oraz innych instytucji lub urządzeń niezależnych,
d. brak zdolności tj. prawa lub upoważnienia do informowania o procesie rekrutacji,
e. przerwy w dostępie do Serwisu spowodowanej awariami łącz telekomunikacyjnych,
f. przebieg dalszych kontaktów między Usługobiorcami, będących wynikiem publikacji w Serwisie Oferty oraz wymiany zapytań i informacji dokonywanej za pomocą poczty elektronicznej.


6. Wszelkie informacje, w tym Oferty znajdujące w Serwisie publikowane są wyłącznie dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Serwisie następuje na wyłączne ryzyko Usługobiorcy.


7. W przypadku nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanej przez Użytkownika bądź Przedsiębiorcę spowodowanego awarią serwisu, problemem z serwerami firmy hostingowej lub innymi usterka technicznymi , bądź w przypadku błędnej prezentacji Oferty, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do odpowiedniej części opłaty wniesionej przez Użytkownika/Przedsiębiorcę za publikację Ofert.


8. Postanowienia wyłączające lub istotnie ograniczające odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie mają zastosowania wobec Konsumentów.

 


X. Tryb postępowania reklamacyjnego


1. Usługobiorca ma prawo do reklamacji Usług w czasie ich trwania.


2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację.


3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.


4. Reklamację należy w formie elektronicznej przesłać na adres: biuro@GEOPRACA.pl


5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni.


6. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Usługobiorcę do wskazówek udzielanych Usługobiorcom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Usługodawcę.


7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Usługobiorcy utworzone w Serwisie oraz Oferty Usługobiorcy, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu. Ponadto Usługodawca może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania konta Usługobiorcy lub Serwisu.

 


XI. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.


2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich wprowadzenia do Regulaminu i opublikowania.


3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorca jest obowiązany powstrzymać się od korzystania z Serwisu i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.


4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą usunięcie konta Usługobiorcy z Serwisu.


5. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.